Bierzmowanie

Z Instrukcji Biskupa Siedleckiego o przygotowaniu młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji siedleckiej (1.09.2023r.)

W zakresie przygotowania bezpośredniego w diecezji siedleckiej przyjmuje się jako obowiązujące zasady szczegółowe:

l. Środowiskiem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydata.

2. Przygotowanie powinno odbywać się w każdej parafii, bez względu na liczbę kandydatów do bierzmowania w danym roku szkolnym.

3. Odpowiedzialność za formację kandydatów do bierzmowania spoczywa na proboszczu parafii oraz rodzicach kandydatów (kan. 890 KPK).

4. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozłożone jest na 2 lata.

5. Jako dolną granicę wieku rozpoczynających przygotowanie do sakramentu bierzmowania przyjmuje się rok, w którym kandydat ma 15 lat.

6. Nabór kandydatów prowadzony jest na terenie parafii, zaś włączenie zgłaszającego się do grona kandydatów poprzedzone jest osobistą rozmową kandydata z proboszczem (duszpasterzem) przeprowadzoną w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Po pierwszym okresie przygotowania ma miejsce skrutynium określające dalsze etapy przygotowania bądź odłożenie przygotowania na czas późniejszy. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu kandydata do sakramentu podejmuje proboszcz po przeprowadzeniu rozmowy duszpasterskiej z kandydatem w obecności rodziców/opiekunów prawnych. Rozmowa ta powinna odbyć się nie później niż miesiąc przed planowaną datą udzielenia sakramentu. W przypadku kandydatów z niepełnosprawnościami program przygotowania ustala się indywidualnie z zainteresowanym bądź z jego rodzicami.

7. Zgłaszający się do bierzmowania przedstawia następujące dokumenty:

a) akt chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią zgłoszenia do bierzmowania)

b) zaświadczenie o uczestnictwie w lekcji religii w bieżącym roku szkolnym (załącznik nr 1). W przypadku, gdyby kandydat zrezygnował z lekcji religii po pierwszej Komunii Świętej, a wrócił na nią wraz z rozpoczęciem przygotowania dla swojego rocznika, proboszcz parafii, w porozumieniu z rodzicami i katechetą szkolnym, określa czas i sposób uzupełnienia braków w wiedzy religijnej kandydata i obejmuje go indywidualnym przygotowaniem do sakramentu.

c) pisemną deklarację przystąpienia (wzór w załączniku nr 2).

8. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym dokonuje się podziału kandydatów na małe grupy i prezentuje plan spotkań formacyjnych dla kandydatów i ich rodziców na cały okres przygotowań (załącznik nr 3) oraz przedstawia animatorów odpowiedzialnych za prowadzenie grup.

9. Funkcję animatora mogą pełnić: duszpasterze parafii, osoby życia konsekrowanego, świeccy nauczyciele religii, katechiści, animatorzy grup i ruchów działających na terenie parafii bądź członkowie tych grup. O doborze animatorów grup decyduje proboszcz bądź wyznaczona przez niego osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie do bierzmowania.

10. Bierzmowany zachowuje imię chrzcielne dla podkreślenia łączności sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przystępujący do bierzmowania nie ma świętego patrona z chrztu św.

11. Podczas udzielania sakramentu bierzmowanemu towarzyszy świadek. Zgodnie z kan. 893 § 1 KPK świadkiem sakramentu może być osoba wypełniająca warunki zawarte w kan. 874 KPK (ukończyła 16 lat, jest katolikiem, przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, nie jest ojcem lub matką bierzmowanego). W przypadku ucznia, który ma pełnić funkcję świadka, przedstawia zaświadczenie uczestnictwa w nauce religii katolickiej w szkole (załącznik nr 1).

12. Pomoce formacyjne (program, katechizm, celebracje) zatwierdza jako obowiązujące w przygotowaniu na terenie diecezji Biskup Siedlecki (załącznik nr 4). Wszystkie materiały formacyjne wykorzystywane przez prowadzących przygotowanie do bierzmowania muszą uzyskać pisemną akceptację Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

13. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania nie może nakładać na kandydatów dodatkowych obowiązków (poza zwykłymi obowiązkami chrześcijańskimi — udział we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, codzienna modlitwa, wstrzemięźliwość piątkowa) oraz obowiązkami wynikającymi z diecezjalnego programu przygotowania do bierzmowania (załącznik nr 5).

14. Po udzieleniu sakramentu nazwiska bierzmowanych odnotowuje się w parafialnej księdze bierzmowanych oraz informuje o tym fakcie proboszcza parafii miejsca chrztu w celu dokonania stosownych adnotacji zgodnie z kan. 535 § 2 KPK.

źródło: Bierzmowanie młodzieży – Wydział Nauczania Katechetycznego

Archiwalne…

W naszej diecezji sakrament bierzmowania odbywa się zasadniczo nie wcześniej niż w klasie ósmej szkoły podstawowej, a przygotowanie bliższe trwa dwa lata. Miejscem formalnego przygotowania jest parafia, a także katecheza szkolna. Jednakże należy podkreślić rolę rodziców w przygotowaniu młodzieży do tego sakramentu, gdyż oni jako pierwsi wychowawcy mają największy wpływ na ukształtowanie wiary dziecka, a także jego prawego sumienia. Czynią to przede wszystkim poprzez świadectwo życia z Bogiem uczestnicząc w Mszach Świętych, przystępując do spowiedzi i komunii świętej oraz osobistą i rodzinną modlitwę.

Kandydaci do sakramentu bierzmowania odbywają spotkania przy parafii.

Najbliższe spotkanie odbędzie się … (śledź ogłoszenia parafialne)

Spotkanie kandydatów ze świadkami po Mszy św. o 12:00 (niedziela 11 czerwca)

Egzamin wstępny

Zabrać indeks (będzie przejrzany, a szczególnie miejsce na spowiedź), katechizm, kartkę z zaliczonymi modlitwami

Obowiązuje znajomość pacierza, darów Ducha Świętego, katechizmu i Ewangelii według św. Łukasza.

 • · 8B – 13 czerwca godz. 15:30 (wtorek)
 • · 7B – 14 czerwca godz. 15:30 (środa)
 • · 7A – 15 czerwca godz. 15:30 (czwartek)
 • · 8S – 16 czerwca godz. 15:30 (piątek)
 • · 8A – 17 czerwca godz. 15:00 (sobota)
 • · Pozostali niech przyjdą na dogodny dla siebie termin

Czas na miłosierdzie będzie na Sądzie Ostatecznym, więc proszę się przygotować. Nieprzygotowani mają możliwość nie zdać.

Egzamin główny – 19 czerwca (poniedziałek)

 • · Klasy 7 – godz. 15:30
 • · Klasy 8 – godz. 17:40
 • · Pozostali niech wybiorą odpowiednią godzinę

Termin Bierzmowania

Poniedziałek, 11 września godz. 18:00

Od 2 września Nowenna do Ducha Świętego i spotkania przygotowujące, w tym próby liturgiczne

Spowiedź przed Bierzmowaniem w czasie trwania Nowenny

Akt chrztu

Wymagany u osób, które były ochrzczone w innej parafii niż nasza (niektórzy już przynieśli). W razie wątpliwości trzeba pytać ks. Damiana.

Spotkania już zrealizowane:

Terminy następnych spotkań dla kandydatów, a także spotkań dla rodziców będą podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Do tej pory spotkania ogólne odbyły się w tym roku szkolnym w następujących terminach:

 • 25 września 2022r. po Mszy Św. o g. 10:30,
 • dla rodziców 9 października po Mszy św. o godz. 12:00
 • 23 października po Mszy św. o godz. 9:00
 • 30 października o godz. 16:20
 • 27 listopada po Mszy św. o g. 9:00 dla rodziców i kandydatów
 • 8-10 grudnia – rekolekcje dla młodzieży
 • 2 luty g. 17:00 udział we Mszy św. i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • 18 luty g.10:00 – Cztery kroki i o spowiedzi
 • 25 luty g.10:00 – O sakramentach
 • 4 marca g.10:00 i 11:00 – egzamin z pacierza
 • 11 marca g.10:00 – o modlitwie
 • 25 marca g.19:00 – spotkanie z Rekolekcjonistą
 • 22 kwietnia g.10:00 – zaliczenie Darów Ducha Św. i Hymnu do Ducha Świętego
 • 30 kwietnia g.12:00 – obrzęd przyjęcia Ewangelii
 • 6 maja g. 10:00 – termin dodatkowy zaliczenie Darów Ducha Św. i Hymnu do Ducha Świętego
 • 28 maja g. 12:00 – spotkanie z kandydatami i rodzicami
deklaracja-zgloszeniowaPobierz

Deklaracja zgłoszeniowa w formie on-line: https://forms.gle/h1GVLgXjirFeih6H7

Świadek bierzmowania

Osoba po bierzmowaniu, która może przystępować do sakramentów św., może to być rodzic chrzestny, a nie powinien rodzic biologiczny. Może być inna osoba, która już jest po bierzmowaniu.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

(KKK 1309)

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

(KKK 1310)